Lokal miljöpolicy

WILLBRANDT Gummiteknik A/S har valt att formulera den gällande miljöpolitik som framgår av nedanstående lokala miljöpolitik.  

Policyn gäller för WILLBRANDT Gummiteknik A/S i Haslev och de anställdas fysiska arbetsplatser. De anställdas arbetsplats är både på adressen Grønlandsgade 9, 4690 Haslev och när en anställd arbetar externt som på resor, kundbesök, leverantörsbesök etcetera. Det är ledningens ansvar att de anställda har kunskap om policyn. Det är all anställdas ansvar att följa policyn. Årligen utvärderar ledningen om det finns anledning att ändra policyn.

WILLBRANDT Gummiteknik A/S arbetar systematiskt för att skapa en god och hälsosam miljö. Vi har åtagit oss att skydda miljön, förebygga föroreningar, uppfylla våra bindande åtaganden och kontinuerligt förbättra vårt miljöledningssystem för att främja vår miljöprestanda. Med fokus på förhindrande av förorening och ständig förbättring av miljön tillämpas nedanstående policyer.

För våra anställda vill vi uppnå:

  • att alla anställda har och känner ett miljöansvar
  • att varje chef är ansvarig för den anställdes hänsyn till miljön och måste se till att de anställda har nödvändig utbildning och förståelse för relevanta miljöskyddsåtgärder
  • att varje anställd är ansvarig för sitt eget miljöbeteende samtidigt som hen hjälper till med att påverka kollegor till att ta ansvar för sina miljöbeteenden

I vår omgivning vill vi bli sedda som:

  • företaget som, om negativa miljökonsekvenser inträffar, åtgärdar dette så snabbt som möjligt, till minsta möjliga skada för det omgivande samhället och i samarbete med myndigheterna
  • företaget som följer relevant aktuell lagstiftning och lever upp till andra satta miljökrav och mål som vi har anslutit oss till

Våra leverantörer vill vi utveckla till: 

  • att ta hänsyn till miljön och bidra i vårt pågående arbete för att minimera miljöpåverkan från dem och deras underleverantörer

Vid  våra produkter och produktutveckling  produkter strävar vi efter att:

  • miljöaspekter är involverade tidigt i utvecklingen av nya produkter

Vid produktion av våra produkter vill vi uppnå:

  • att våra produkter produceras genom ett effektivt utnyttjande av naturens resurser och med hänsyn till miljön
Nils Hellesøe Poulsen

Kvalitets chef